ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

 

 • Поощряване професионалното образование на младите хора и подготовката им за личностна реализация.
 • Прилагане на различни форми за професионално обучение с цел намаляване на безработицата.
 • Подкрепя дейности, целящи развитието на езикови умения на младите хора.

 

 

 

КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ

 

 • Организиране на международни и локални изложби.
 •  Продуциране на авторска драматургия и представяне на международни колаборации с артисти в България.
 • Насърчаване участието на младите хора в клубове по интереси Хоби-дейности
 • Подпомагане изявите на млади творци и състави
 • Промотиране на мултимедийно и съвременно изкуство.

 

 

СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

 

 • Повишаване информираността на младите хора за гражданските права и задължения и здравна култура
 • Изграждане на клубове за обединяване на младите хора с цел преодоляване различията между поколенията.
 • Разработване на хуманитарни и терапевтични и превантивни програми, насочени към хора в неравностойно социално положение, малцинствени групи и деца със специални нужди.

 

 

 

EКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

 

 • Eкологично възпитание и образование.
 • Екологични арт проекти с цел превенция и защита на околната среда.
 • Еко интервенции и действия за опазване на природата.
 • Мониторинг на замърсени територии.